Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 2 september 2019.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Jagesar Advocatuur: de eenmanszaak van mr. R.G. Jagesar, gevestigd te Den Haag, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75494817.
b) Opdrachtgever : de contractspartij van Jagesar Advocatuur.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Jagesar Advocatuur.
c) Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) welke Jagesar Advocatuur voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever is overeengekomen, een en ander exclusief verschotten en BTW.
d) Verschotten: de kosten die door Jagesar Advocatuur worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten en leges.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Jagesar Advocatuur en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging aan opdrachtgever verstrekt. Toepasselijkheid van een door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de had gewezen in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW.

3. Overeenkomst

a) Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door Jagesar Advocatuur is aanvaard. Met de werkzaamheden zal pas een aanvang worden genomen nadat de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging door Jagesar Advocatuur is ontvangen, terwijl tevens het gevraagde voorschot is voldaan en, bij zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verricht, de toevoeging is verstrekt.
b) Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Jagesar Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
c) De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt echter geen resultaatsverbintenis is maar een inspanningsverbintenis. Jagesar Advocatuur kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.
d) Jagesar Advocatuur is verder gerechtigd om bij de utvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander voor rekening en risico van opdrachtgever. Jagesar Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.
e) De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
f) Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel af te geven.
g) De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Jagesar Advocatuur als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.

4. Honorarium

a) Jagesar Advocatuur brengt aan opdrachtgever vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten en verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b) Als honorarium hanteert Jagesar Advocatuur een uurtarief (exclusief BTW), welk tarief jaarlijks kan worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht.
c) Jagesar Advocatuur biedt tevens de mogelijkheid overeenkomsten van opdracht te verrichten op basis van een vaste prijsafspraak dan wel het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Indien opdrachtgever hiervoor in aanmerking wenst te komen dient hij/zij dit met Jagesar Advocatuur overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst.
d) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal door Jagesar Advocatuur maandelijks worden gedeclareerd. Jagesar Advocatuur is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de geldende wettelijke rente, verschuldigd.
e) Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Jagesar Advocatuur het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor opdrachtgever in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van opdrachtgever tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Jagesar Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van opdrachtgever en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.
f) Indien Jagesar Advocatuur genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering voor rekening van opdrachtgever. Jagesar Advocatuur hanteert daarbij de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten, waarbij een minimumbedrag ad € 40,– zal gelden.
g) Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met verrekening van voor hem/haar bestemde gelden, die worden aangehouden op de derdenrekening en/of lopende rekening van Jagesar Advocatuur, met openstaande declaraties, ongeacht op welk dossier van opdrachtgever of op welke werkzaamheden deze declaraties betrekking hebben.

5. Gefinancierde rechtsbijstand

a) Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Jagesar Advocatuur namens opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.
b) Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Jagesar Advocatuur aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Jagesar Advocatuur is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten.  Artikel 4 sub g is van overeenkomstige toepassing.
c) Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van de reeds in de overeenkomst tot opdracht afgesproken uurtarief.

6. Archivering en bewaartermijn

a) Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Jagesar Advocatuur voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht.
b) Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. Jagesar Advocatuur zal de kosten van toezending en het klaarmaken van het dossier ad € 50,– inclusief BTW in rekening brengen bij opdrachtgever.
c) Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Jagesar Advocatuur zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

7. Aansprakelijkheid

a) Iedere aansprakelijkheid van Jagesar Advocatuur voor schade jegens opdrachtgevers en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Jagesar Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.
b) Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Jagesar Advocatuur of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium.
c) Jagesar Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

8. Kantoorklachtenregeling

a) Als de opdrachtgever een klacht heeft over het werk van de advocaat of over de declaratie van de advocaat, dan dient opdrachtgever deze klacht eerst schriftelijk voor te leggen aan de advocaat.  De klacht zal vervolgens worden behandeld volgens de kantoorklachtenregeling van Jagesar Advocatuur. Deze klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en is te raadplegen op de website, www.jagesar-advocatuur.nl. Het doel van deze klachtregeling is het vinden van een minnelijke oplossing.
b) Jagesar Advocatuur neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a) Op de rechtsverhouding tussen Jagesar Advocatuur en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b) De rechtbank te Den Haag is bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Jagesar Advocatuur verrichte werkzaamheden kennis te nemen, onverlet de mogelijkheid van opdrachtgever om in het kader van de advocatentuchtrecht tegen Jagesar Advocatuur te ageren.

10. Privacy

Jagesar Advocatuur verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacy statement van Jagesar Advocatuur is raadpleegbaar op de website, www.jagesar-advocatuur.nl